• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Urząd i Instytucje: Powiatowe urzędy pracy

Zadania własne na (przykładzie Powiatu Puckiego), do których należą w szczególności:

udzielanie pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników,

podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków,

pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie bezrobotnym pomocy w podejmowaniu działalności na własny rachunek i ścisła współpraca w tym zakresie z izbą rolniczą w odniesieniu do bezrobotnych zamieszkałych na wsi


inicjowanie i finansowanie:

prac interwencyjnych,

robót publicznych,

zatrudnienia absolwentów,

programów specjalnych,

szkoleń.

współdziałanie z Powiatową Radą Zatrudnienia w zakresie ograniczania bezrobocia i jego negatywnych skutków, a w szczególności rozdziału i wykorzystania środków Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

inicjowanie i wspieranie działalności klubów pracy,

opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań dotyczących problematyki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na potrzeby Powiatowej Rady Zatrudnienia.Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, do których należą w szczególności:

rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,

przyznawanie i wypłacanie osobom uprawnionym zasiłków przedemerytalnych i świadczeń przedemerytalnych,

prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,

wydawanie biletów kredytowych osobom skierowanym do pracy poza stałe miejsce zamieszkania,

wydawanie decyzji w sprawach o:

uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,

przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,

obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego oraz kosztów szkolenia,

umorzeniu części pożyczki udzielonej z Funduszu Pracy,

refundowaniu pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego,

refundowaniu pracodawcom dodatków i premii przysługujących pracownikom za wykonywanie obowiązków opiekunów praktyk uczniowskich,

wydawanie innych decyzji w sprawach dotyczących zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu na podstawie innych ustaw,

opracowywanie powiatowych programów pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych,

pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowywanie,

kierowanie osób niepełnosprawnych, które wymagają specjalistycznego programu szkolenia oraz rehabilitacji leczniczej i społecznej do specjalistycznego ośrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego lub do innej placówki szkoleniowej,

współpraca z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,

doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,

współpraca z organami administracji rządowej i organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i fundacjami w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,

współpraca z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych.


Zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności:

przyznawanie i wypłacanie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i porodowych,

opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne,

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby bezrobotne posiadające prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Adresy Powiatowych Urzędów Pracy i zasięg terytorialny w pomorskim:


Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie
ul. Wojska Polskiego 6, 77-100 Bytów
Tel. (59)822-34-45
e-mail:
gdby@praca.gov.pl,
www.bytow.pup.pl
gminy i miasta: Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Tuchomie


Powiatowy Urząd Pracy w Bytowie Filia w Miastku
ul. Sikorskiego 1, 77-200 Miastko
Tel. (59)857-23-19
e-mail:
gdbymi@praca.gov.pl
gminy i miasta: Miastko, Trzebielino


Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
ul. Lichnowska 5, 89-620 Chojnice
Tel. (52)39-50-700
e-mail:
gdch@praca.gov.pl,
www.pup.czluchow.eu.org
gminy i miasta: Czarne, Człuchów, Debrzno, Koczała, Przechlewo, Rzeczenica


Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku
ul. 3-go Maja 9, 80-802 Gdańsk
Tel. (58)302-64-61
e-mail:
gdgd@praca.gov.pl,
www.pup.gda.pl
gminy i miasta: Cedry Wielkie, Kolbudy Górne, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie


Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni
ul. Kołłątaja 8, 81-332 Gdynia
Tel. (58)620-49-54
e-mail:
gdgy@praca.gov.pl,
www.pup.gdynia.pl


Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach
ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy
Tel. (58)681-46-50
e-mail:
gdka@praca.gov.pl,
www.pup.kartuzy.pl
gminy i miasta: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Stężyca, Sulęczyno, Żukowo


Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie
ul. Tkaczyka 1, 83-400 Kościerzyna
Tel. (58)686-58-88
e-mail:
gdko@praca.gov.pl
gminy i miasta: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie
ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn
Tel. (55)646-19-00
e-mail:
gdkw@praca.gov.pl,
www.elbląg.dialog.net.pl/pupkwidzyn/
gminy i miasta: Gardeja, Kwidzyn, Ryjewo, Sadlinki


Powiatowy Urząd Pracy w Kwidzynie Filia w Prabutach
ul. Daszyńskiego 2, 82-550 Prabuty
Tel. (55)278-24-09
e-mail:
gdkwpr@praca.gov.pl
gminy i miasta: Prabuty

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku
ul. Gdańska 35 , 84-300 Lębork
Tel. (59)862-37-44
e-mail:
gdle@praca.gov.pl,
www.lebork.pup.slupsk.pl
gminy i miasta: Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko ,Łeba, Lębork


Powiatowy Urząd Pracy w Malborku
ul. Armii Krajowej, 82-200 Malbork 70
Tel. (55)272-33-52 do 55
e-mail:
gdma@praca.gov.pl
gminy i miasta: Lichnowy, Malbork, Miłoradz, Nowy Staw, Stare Pole


Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Tel. (55)247-26-48
e-mail:
gdno@praca.gov.pl
gminy i miasta: Nowy Dwór Gdański, Ostaszewo, Stegna, Sztutowo,


Powiatowy Urząd Pracy w Pucku
ul. Wejherowska 43a, 84-100 Puck
Tel. (58)673-24-73
e-mail:
gdpu@praca.gov.pl
gminy i miasta: Kosakowo, Krokowa, Puck, Hel, Jastarnia, Władysławowo


Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku
ul. Leszczyńskiego 8, 76-200 Słupsk
Tel. (59)845-75-00
e-mail:
gdsl@praca.gov.pl,
www.pup.slupsk.pl
gminy i miasta: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino

Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku Filia w Ustce
ul. Kościuszki 2a, 76-200 Ustka
Tel. (59)814-46-48
e-mail:
gdus@praca.gov.pl
gminy i miasta: Ustka

Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim
ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański
Tel. (58)562-35-39
e-mail:
gdst@praca.gov.pl
gminy i miasta: Bobowo, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Starogard Gdański., Zalewo, Czarna Woda


Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie
ul. Chełmińska 11, 80-400 Sztum
Tel. (55)277-72-02,
e-mail:
lgdszsz@praca.gov.pl
gminy i miasta: Mikołajki Pomorskie, Stary Targ, Sztum


Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z siedzibą w Dzierzganiu
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń
Tel. (55)276-22-50,
e-mail:
gdsz@praca.gov.pl
gminy i miasta: Dzierzgoń, Stary Dzierzgoń


Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie
Al. Solidarności 14a, 83-110 Tczew
Tel. (58)531-32-13
e-mail:
gdtc@praca.gov.pl
gminy i miasta: Subkowy, Tczew


Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Filia w Gniewie
ul. Konopnickiej 10,80-140 Gniew
Tel. (58)535-24-59
e-mail:
gdgn@praca.gov.pl
gminy i miasta: Gniew, Morzeszczyn


Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie Filia w Pelplinie
ul. Mickiewicza 39, 80-130 Pelplin
Tel. (58)536-16-08
e-mail:
gdpe@praca.gov.pl
gminy i miasta: Pelplin


Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
ul. I Brygady Pancernej WP 32, 84-200 Wejherowo
Tel. (58)672-21-62,
e-mail:
gdwe@praca.gov.pl,
www.pupwejherowo.hg.pl
gminy i miasta: Choczewo, Gniewino, Linia, Luzino, Łęczyce, Szemud, Wejherowo, Reda, Rumia