• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Prawo

  • USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2407)
   
  USTAWA z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2406)

    
  USTAWA z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (Dz.U. 2006 nr 29 poz. 206)

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Sportu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz.U. 2006 nr 5 poz. 32)

    
  ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1591)

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2005 nr 94 poz. 793)

    
    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych ( Dz.U. 2005 nr 19 poz. 167)

  ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. 2005 nr 19 poz. 166)

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2004 nr 283 poz. 2835)

    
  ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania kosztów badań, wydawania orzeczeń lub zaświadczeń związanych z orzekaniem o niezdolności do pracy dla celów rentowych, orzekaniem o niepełnosprawności, ustalaniem uprawnień w ramach ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2790)

    

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad dofinansowywania modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijania sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, trybu składania wniosków o dofinansowanie oraz przekazywania środków na realizację zadań i ich rozliczania ( Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2651)

    
  ROZPORZĄDZENIE Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne ( Dz.U. 2004 nr 264 poz. 2630)

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (Dz.U. 2004 nr 240 poz. 2412)

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne, ich pracowników współpracujących z osobami niepełnosprawnymi oraz organizatorów pracy w przedsiębiorstwach ( Dz.U. 2004 nr 238 poz. 2398)

    

    
  ROZPORZĄDZENIE Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu (Dz.U. 2004 nr 215 poz. 2186)
    
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej

    
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis w formie jednorazowej pożyczki przedsiębiorcom...

    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z 22 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania zwolnień od pracy osobom o znacznym lub umiarkowanym topniu niepełnosprawności w celu uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym

    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z 28 października 2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na szkolenia dla pracodawców zatrudniających lub zamierzających zatrudnić osoby niepełnosprawne...

    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych...

    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z 15 września 2004 r. w sprawie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych...

    
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne

    
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy przedsiębiorcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne

    
  ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z 18 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy na szkolenia pracowników niepełnosprawnych.

    
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

    
    
  OŚWIADCZENIE Rządowe z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. 2005 nr 43 poz. 413)

    
  KONWENCJA Nr 159 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotycząca rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przyjęta w Genewie dnia 20 czerwca 1983 r. (Dz.U. 2005 nr 43 poz. 412)

    
  Informacja dla osób, które mają zamiar złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

  Likwidacja barier funkcjonalnych

    
  Manifest przyjęty 11 listopada 2003 roku przez Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych

  Rezolucja z 11 listopada 2003 r.

  Deklaracja Madrycka

  PFON Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych

  Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych

  Karta Praw Osób Niepełnosprawnych

  Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (European Disability Forum)

  Europejski Parlament Osób Niepełnosprawnych
  Prawa człowieka dla wszystkich - Niepełnosprawność intelektualna (upośledzenie umysłowe)
    
  Prawa człowieka dla wszystkich - Co robić aby osoby z niepełnosprawnością intelektualną nie były dyskryminowane?

  Zalecenie Rec(2003)19 Komitetu Ministrów do państw członkowskich w sprawie poprawy dostępu do praw socjalnych
   
  DECYZJA RADY z 27 listopada 2000 r. ustanawiająca wspólnotowy program działania w zakresie zwalczania dyskryminacji (2001 do 2006)
    
  EKLARACJA Z SALAMANKI oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych
    
  DYREKTYWA RADY 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne ramy na rzecz równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy
   
  Uchwała Rady i Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, spotykających się w ramach Rady z 20 grudnia 1996 r. w sprawie równych szans dla osób z niepełnosprawnością.

  Zalecenie Rady z 4 czerwca 1998 r. dotyczące kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych
   
  Podnoszenie poziomu zatrudnienia osób z niepełnosprawnością - wspólny roboczy dokument Personelu Komisji Europejskiej. Bruksela, 29 września 1998 r.

  Informator dla osób Niepełnosprawnych ''Jestem niepełnosprawny. Jakie mam ulgi i uprawnienia?''
 • Komunikat Komisji z 12 maja 2000 r.

  żródło z  www.eurosprawni.sprint.pl