• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Biuletyn informacyjny: Dofinsowanie zakup sprzęt rehabilitacyjnego

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr. 123, poz. 776 z póżn. zm.) Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków państwowego funduszu Rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dz.U. nr. 96, poz. 861 z póżn. zm.).

Nie wszystkie urządzenia służące funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej i jej właściwej rehabilitacji znajdują się na liście ( patrz poprzedni podrozdział) zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dofinansowane z NFZ oraz ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Ustawodawca stworzył możliwość dofinansowania ze środków PFRON, będących w dyspozycji pcpr, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, który jest niezbędny osobom niepełnosprawnym.  O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:

1) osoby niepełnosprawne stosowanie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli średni miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych, składkę z tytułu ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i chorobowego określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie przekracza kwoty:

a) 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

2) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków funduszu.

Wniosek osoby niepełnosprawnej o dofinansowanie ze środków funduszu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego powinien zawierać:

 1.  imię, nazwisko, adres zamieszkania,

 2.  numer Nip,

 3. cel dofinansowania,

 4. oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,

 5. nazwę banku i numer rachunku bankowego,

 6. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

 7. przewidywany koszt realizacji zadania,

 8. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,

 9. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków funduszu.

Do wniosku należy dołączyć:

 - kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

 1. o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

 2. o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na postawię odrębnych przepisów, lub

 3. o niepełnosprawności, wydanym przez ukończeniem 16 roku życia, lub

 4. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też

 5. o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przez dniem 1 stycznia 1998r.

oraz dodatkowo pcpr wymagają

 - zaświadczenia lekarza prowadzącego , o potrzebie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w określony sprzęt rehabilitacyjny.

Wniosek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków funduszu powineń zawierać:

 1. nazwę podmiotu, siedzibę i adres,

 2. numer NIP oraz numer regon,

 3. status prawny i postawę działania,

 4. dane osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,

 5. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

 6. przewidywane efekty realizacji zadania dla osób niepełnosprawnych,

 7. nazwę banku i numer rachunku bankowego,

 8. miejsce realizacji zadania i cel dofinansowania,

 9. przewidywany koszt realizacji zadania,

 10. termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji zadania,

 11. informację o ogólnej wartości nakładów dotychczas poniesionych przez wnioskodawcę na realizację zadania do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek wraz z podaniem dotychczasowych źródeł finansowania zadania,

 12. udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,

 13. informację o kwotach przyznanych wcześniej środków funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania oraz stanu rozliczenia,

 14. wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania ze środków funduszu.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, winni udokumentować prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku oraz winni udokumentować posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków funduszu.

W przypadku gdy podmiot jest:

 1. przedsiębiorcą - do wniosku dołącza się informację o pomocy publicznej udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

 2. pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:

        a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakład prac chronionej,

        b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy dniem złożenia wniosku,

        c) informację , o której mowa w pkt. 1.

Podstawę dofinansowania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny ze środków funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalności gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

Umowa powinna zawierać:

 1. oznaczenie stron umowy,

 2. rodzaj zadania podlegającego dofinansowaniu,

 3. wysokość środków funduszu przyznanych na realizacje zadania,

 4. termin rozpoczęcia realizacji zadania,

 5. zakres i sposób realizacji umowy,

 6. zobowiązanie do zachowania formy pisemnej w przypadku zmiany lub rozwiązania umowy,

 7. warunki i termin wypowiedzenia umowy,

 8. warunki rozwiązania umowy i zwroty niewykorzystanych środków funduszu,

 9. sposób sprawowania kontroli wykorzystania środków funduszu,

 10. zobowiązanie do przedłożenia odpowiednio powiatowemu centrum pomocy rodzinie lub powiatowemu urzędowi pracy dokumentów rozliczeniowych w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia oraz dowodu pokrycia udziału własnego w kosztach zadania,

 11. sposób rozliczenia oraz zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków funduszu.

Ważne !!!

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny w każdym Czasie.

właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje przedmiot, który złożył wniosek, o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.