• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Biuletyn informacyjny: Renta Socjalna


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn. zm.)
Stan prawny na dzień 21.07.2006 r.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:
osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP na warunkach określonych ustawą
obywatelom Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA na warunkach określonych ustawą

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
przed ukończeniem 18. roku życia,
w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej . przed ukończeniem 25. roku życia,
w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnione warunki określone powyżej przysługuje:
renta socjalna stała - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała,
renta socjalna okresowa - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa (renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjne ZUS)

Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy dokonuje lekarz orzecznik ZUS. Renta socjalna wynosi 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Od 1 marca 2006 r. wysokość tej renty wynosi 501,87 zł. Renta ta będzie podlegała waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

Renta socjalna nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, a także osobie uprawnionej do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego. Renta socjalna nie przysługuje również osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej o pow. użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych. Renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

W przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od dnia 1 marca 2006 r. wysokość najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 597,46 zł, zatem 200% tej kwoty to 1194,92 zł. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się na podstawie wniosku osoby ubiegającej się o rentę socjalną lub jej przedstawiciela ustawowego. Postępowanie w sprawie przyznania renty socjalnej wszczyna się również na wniosek innej osoby albo kierownika ośrodka pomocy społecznej za zgodą w/w osób. Decyzję w sprawie przyznania renty socjalnej wydaje i świadczenie to wypłaca jednostka organizacyjna ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Więcej informacji na temat renty socjalnej oraz innych świadczeń realizowanych przez ZUS można znaleźć na stronie
www.zus.pl.