• “Nie głuchota jest kalectwem kiedy serce słyszy”

Biuletyn informacyjny: Pomoc w zakupie sprzęt komputerowego-gdzie można ubiegać się o pomoc

Podstawa prawna:  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. u. nr. 123, poz. 776 z póżn. zm.),  rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określania rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dz. u. nr 96, poz. 861 z póżn. zm. ).

Jednoznacznej odpowiedzi możemy udzielić jedynie osobom z uszkodzonym narządem wzroku - od kilku lat funkcjonuje program prefron "komputer dla homera" , który zaspokoją potrzeby tej grupy osób niepełnosprawnych w największym zakresie.

Program "Pegaz 2003", obszar b, przewiduje możliwość dofinansowania zakup sprzętu komputerowego określonym osobom. program ten ściśle rodzaje niepełnosprawności i wnioskodawców. Więcej informacji na temat programu pegaz 2003 w rodz. i informatora.

O zakup komputera osoba niepełnosprawna może się także ubiegać w ramach zadania o nazwie likwidacja barier w komunikowaniu się realizowanego przez pcpr (szerzej na temat tego zadania w dalszej części tego rozdziału).

Może się zdarzyć sytuacja, kiedy nie uda się nam próba otrzymania środków finansowychna zakup komputera ani z oddział pfron ( w ramach jednego z programów) , ani z pcpr, wówczas pozostaje szukanie sponsora lub firmy, która aktualnie wymienia sprzęt na nowszy i chętnie pozbędzie się starszego typu komputera, który może być jeszcze użytkowany.